Atvédelmi politika

1.§

Bevezetés

A jelen adatvédelmi politika (a továbbiakban „Politika”) tartalmazza az Önök személyes adatainak az alább meghatározott adatkezelő általi feldolgozásával, valamint a cookie fájlok alkalmazásával kapcsolatos információkat.

2.§

A személyes adatok feldolgozása

Miután 2018 május 25-e óta alkalmazásra került az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelete (a továbbiakban „GDPR” ) (EU Hivatalos Lap L, 2016 május 4), a GDPR 13. cikke, valamint a 2018 május 10-i, a személyi adatok védelméről szóló törvény (2018. évi Lengyel Közlöny, 1000 tétel a későbbi módosításokkal), az alábbiakban tájékoztatjuk Önt az Ön személyes adatainak általunk történő feldolgozásáról.

I – Adatkezelő:

Az Önök adatainak adatkezelője Małgorzata Franke, aki gazdasági tevékenységet folytat a MotoFocus Małgorzata Franke cég keretében, a gazdasági ügyekért felelős miniszter által a Gazdasági Tevékenységgel kapcsolatos Információk Központi Nyilvántartásban az alábbi címen rögzítve,: ul. Za Dębami 3, 05–075 Warszawa, adószáma: 5251049153. Cégbejegyzési száma: 011752326, e-mail címe: ado@motofocus.pl (a továbbiakban „ADO”).

II-Célok, az Önök adatainak osztályozása és a feldolgozás alapja

Az Ön adatai a következő célokból kerül feldolgozásra:

 1. a Weboldal kezelése, az adatkezelő indokolt érdeke alapján (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont), ami biztosítja a Weboldal megfelelő működését – IP cím, munkamenet adatok, böngésző adatok – az adatok automatikusan kerülnek gyűjtésre
 2. a Weboldal és a többi felhasználó biztonságának védelmére – az adatkezelő indokolt érdeke alapján (GDPR, 6. cikk, 1. bek., f. pont), ami biztosítja a Weboldal és a többi felhasználó biztonságának védelmét – automatikusan gyűjti az IP címet, a böngésző nevét, a böngésző típusát, az operációs rendszer típusát
 3. az Önök preferenciájához és érdeklődési köréhez alkalmazkodó reklámok kivetítése. – az ADO indokolt érdeke alapján (GDPR, 6. cikk, 1. bek., a. pont) – az Önök által látogatott weboldalak adatai, a weboldalon végzett tevékenységek. Az ADO indokolt érdeke az ADO partnerei termékeinek és szolgáltatásainak marketingje.
 4. A GDPR rendelkezéseiből eredő kötelességek ellátása az Önök jogainak érvényesítése terén és ezzel kapcsolatban az Önök hozzánk intézett követeléseinek, vagy az Önök adatainak veszélyeztetettségével kapcsolatos Önöknek küldött információk archiválása (GDPR, 6. cikk, 1. bek., c. pont) – utónév, vezetéknév, email cím, követelés fajtája, annak teljesítésével kapcsolatos adatok, a szabálysértést képező eset leírása, annak a természetes személy jogaira és szabadságára történő kihatásának leírása, a megtett lépések leírása.

III – Az adatok átvevői

 1. Az Önök személyes adatai átadásra kerülhetnek hosting cégeknek, valamint közszolgálati vagy magáncégeknek, amennyiben az ilyen kötelesség az általánosan érvényes jogszabályok rendelkezéseiből fakad.
 2. Az Önök preferenciájához alkalmazkodó reklámok kivetítéséhez a Gemius cég által szolgáltatott adservert használjuk. Ezzel kapcsolatban átadhatjuk az adatokat a reklámok adaptálási szolgáltatását végző technikai alvállalkozóknak, amennyiben biztosításra került a GDPR megfelelőség és az megőrzésre kerül az adatfeldolgozás célja.
 3. A remarketing keretében az Önök számára kivetített reklámokhoz a Facebook pixelt használjuk, ebből kifolyólag az Önök személyes adatait a Facebook Ireland Ltd, fogja feldolgozni, amelyik az Önök adatainak adatkezelője.

Az adatok fenti alanyoknak történő átadása kizárólagosan az ADO és a fenti alanyok között megkötött szerződések alapján történik. Kivételt azon alanyok képezik, melyeknek az érvényes jogszabályok alapján hozzáférési joguk van az Önök személyes adataihoz.

IV – Az adatok tárolási időtartama

Az Önök adatait a következő időszakban fogjuk feldolgozni:

 1. az Önök weboldalon végezett aktivitása alatt, amíg annak hasznossága számunkra fennáll. A Google Analytics esetében az adatok 14 hónapon keresztül kerülnek feldolgozásra, ezután automatikusan megsemmisítésre kerülnek.
 2. a Weboldal kezelése alatt, amíg az adatok hasznossága számunkra fennáll.
 3. a Weboldal és a felhasználók biztonságának biztosítása alatt, amíg az adatok hasznossága számunkra fennáll.
 4. az Önök szükségleteihez illesztett reklámok Önök számára történő kivetítése, valamint az Önök profiljának elkészítése, alatt, az Önök ellenkezésének benyújtásáig. Az adatok 3 éven keresztül kerülnek tárolásra, majd ezután – többek között az internetes felhasználók adatvédelme érdekében azokat mintavételezzük (32 bejegyzésből eltávolítunk 31-et), ami lehetővé teszi a statisztikai célok teljesítését a feldolgozott adatokkal kapcsolatos személyek jogai és szabadsága megőrzése, a GDPR rendelkezéseiből eredő kötelességek ellátása az Önök jogainak érvényesítése terén és ezzel kapcsolatban az Önök hozzánk intézett követeléseinek, vagy az Önök adatainak veszélyeztetettségével kapcsolatos Önöknek küldött információk archiválása – az elévülési határidőig.

V – Az adatok átadása harmadik országokba

Az Önök személyes adatai nem kerülnek továbbításra harmadik országokba (az Európai Gazdasági Területen kívülre).

VI – Az Önök jogai:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Önöknek jogukban áll:

 1. Hozzáférni az adataihoz és az adatai másolataihoz,
 2. Helyesbíteni (kijavítani) az adatait,
 3. Az adatok törlése – amennyiben Önök úgy ítélik meg, hogy nincs jogunk az adatok feldolgozására, akkor követelhetik azok törlését,
 4. Az adatok feldolgozásának korlátozásához való jog – Önök követelhetik a személyes adatok feldolgozásának korlátozását, tárolását, egyeztethetik a tevékenységet, amennyiben az Önök adatai nem megfelelőek, vagy azok feldolgozása illegális, ha nem akarják, hogy azokat töröljük, mert Önöknek szükségük van azokra
 5. Az ellenkezéshez való jog – Ön jogosult ellenkezését kifejezni az adatok marketing célú feldolgozása ellen, amennyiben az adott feldolgozás az adatkezelő indokolt érdeke alapján történik és mi ezzel a feldolgozással felhagyunk. Önök szintén ellenezhetik az Önök adatainak egyéb célú feldolgozását, ebben az Önök adatainak profilozását, amennyiben a feldolgozás alapja az adatkezelő indokolt érdeke. A követelésnek tartalmaznia kell az ellenkezés indokát, meghatározva a az ellenkezés Önök általi benyújtását indokló különleges helyzetet. Az ellenkezés nem kerül elismerésre, amennyiben kimutatjuk, hogy a mi indokolt érdekünk felülírja az Önök követelését, vagy azt, hogy szükségünk van az Önök adataira az Önökkel szembeni követelések megállapítása, igénylése vagy megvédése érdekében.
 6. Az adatok átviteléhez való jog – az adatok átviteléhez való jog az automatikusan feldolgozott adatokra vonatkozik, mely adatokat Önök engedéllyel vagy szerződés alapján adtak meg nekünk. Önök ezeket az adatokat megkaphatják szerkezetbe foglalt formában, pl. xml formátumban, vagy elküldhetjük azt közvetlenül a megjelölt adatkezelőhöz.
 7. Panaszemelési jog – 2018 május 25 óta, amennyiben Önök úgy ítélik meg, hogy az Önök adatait a jogszabályokat megsértve dolgozzuk fel, Önök panaszt emelhetnek az Adatvédelmi Hatóság elnökénél, vagy az egyén felügyeleti szervnél,
 8. Abban az esetben, ha az Önök adatait az Önök beleegyezése alapján dolgozzuk fel, Önök azt bármikor visszavonhatják, ami az ezen adatok általunk történő feldolgozásának megszüntetését eredményezi, amennyiben nem létezik egyéb jogi alap, mely számunkra erre lehetőséget ad. Az Önök engedélyének visszavonása nincs kihatással az engedély visszavonása előtti feldolgozás szabályos voltára.

Amennyiben Önök szeretnének élni az Önöket megillető joggal, kérjük, a követelést a következő email címre küldjék: ado@motofocus.pl.

VII – Az adatok megadásának szükségességéval /önkéntes voltával kapcsolatos információ

1. Az reklámok Önök számára történő kivetítéséhez szükséges adatok esetében azok átadása önkéntes jellegű és a cél teljesítésének feltétele. Önöknek joguk bármikor visszavonni az adatok feldolgozására vonatkozó engedélyt a Gemius Privacy Tool-on keresztül: privacypolicy.gemius.com vagy a böngésző beállításával.

 1. Az Önök adatainak megadása az Önök GDPR-ből eredő jogainak teljesítése céljából, a GDPR rendelkezéseiből eredő kötelességeink Önökkel szembeni, a GDPR szerinti ellátásának feltétele. Enélkül nem tudjuk Önöket beazonosítani, felmérni az Önök követelésének indokoltságát.
 2. Egyéb esetekben az Ön személyes adatainak megadása önkéntes jellegű.

VIII – A személyes adatok automatizált feldolgozása

Az Önök adatait automatikus módon profilozással dolgozzuk fel, de ez Önökkel szemben nem okoz jogi következményeket és szintén nem hat ki az Önök helyzetére.

3.§

Cookie fájlok

 1. A weboldal használatának elkezdésekor Önök az “Elfogadom” gomb aktiválásával engedélyezik a cookie fájlok weboldal általi elhelyezését az Önök készülékén (pl. számítógép, telefon).
 2. A cookie fájlokat a webportálunk legmagasabb szintű kényelmes használata garantálása érdekében használjuk. Ezek a fájlok kisméretű szöveges fájlok, melyeket a weboldal küld és a számítógép böngésző programja azokat eltárolja. Amikor a számítógép ismételten kapcsolódik a weboldalra, az felismeri a készüléket, melyről a felhasználó csatlakozik. A paraméterek csak a fájlokat kigeneráló szerver számára teszik lehetővé az azokban foglalt információkat. Ezáltal a cookie fájlok megkönnyítik a korábban meglátogatott weboldalak felkeresését.
 3. Az összegyűjtött adatok annak monitorozását és ellenőrzését szolgálják, milyen módon használják a felhasználók a weboldalainkat, hogy fejleszthessük a webportál működését, biztosítva a hatékonyabb és üzembiztos böngészést.
 4. A felhasználók monitorozását a Google Analytics eszköz használatával végezzük, mely rögzíti a felhasználó tevékenységét a weboldalon. Bevezettük az IP címek névtelenítését a Google Analytics eszközben, ezért csak az aggregált, névtelen adatokat gyűjtjük, tehát azok alapján nem vagyunk képesek beazonosítani az egyes személyeket.
 5. A cookie fájlok által gyűjtött adatok lehetővé teszik a reklámot vevő célcsoportok meghatározását, mérik a reklám hatékonyságát és segítenek meghatározni az adott reklámkampány legmegfelelőbb címzettjeit. Ezen mechanizmusoknak köszönhetően minden internet felhasználó a saját érdeklődési körének megfelelő reklámokat nézhet és nem muszáj unalmas reklámokat néznie. A reklámok általunk történő kivetítését szolgáló eszközről további információt az alábbi címem találhat: http://www.privacypolicy.gemius.com/
 6. Ezen túlmenően a remarketinghez a Facebook pixelt használjuk (pl. amikor Önök belépnej a mi weboldalunkra és valamilyen téma felkelti az Önök érdeklődését, elképzelhető, hogy a Facebookon az Önök termékkörébe illő reklámok jelennek meg). A pixelek működésével kapcsolatos részletes információkról és arról, hogy milyen adatokat gyűjt, az alábbi címeken olvashat: https://www.facebook.com/business/gdpr
 7. Összegezve, a webportálunkon a következő cookie fájlokat használjuk:

a) a „szükséges” cookie fájlok, melyek lehetővé teszik a weboldalon elérhető szolgáltatások használatát, pl. a hitelesítő cookie fájlok a weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz kerülnek felhasználásra;

b) a biztonságot szolgáló cookie fájlok, pl. a weboldalon végzett hitelesítéssel való visszaélést felderítéséhez;

c) „hatékonysági” cookie fájlok, lehetővé teszik a webportál használatának módjával kapcsolatos információk gyűjtését (a statisztikai célokhoz a Google Analytics eszközt használjuk);

d) „funkcionális” cookie fájlok, melyek lehető teszik az interfész felhasználó által kiválasztott beállítások és testre szabás elmentését, pl. a kiválasztott nyelv, vagy származási régió, betűtípus, weboldal kinézet tekintetében, stb.;

e) „reklám” cookie fájlok, melyek lehetővé teszik, hogy a felhasználó számára az érdeklődési köréhez jobban hozzáigazított reklámokat adjunk (a Gemius cég Adserverét használjuk).

 1. A felhasználónek lehetősége van bármikor kikapcsolni vagy visszaállítani a cookie fájlok gyűjtő funkcióját a böngésző beállításaiban. A cookie fájlok kezelési útmutatója az alábbi weboldalon elérhető:
  http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies